(0)

Kaimo tinklo renginių komunikacijos projektas

Lietuvos kaimo tinklo renginių komunikacijos projektu “Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – žaliojo turizmo ir vietinio maisto kultūros skatinimas” siekiame paskatinti ūkininkų, kaimo gyventojų bendradarbiavimą, pasiūlyti naujus verslo modelius ir veiklas, populiarinančias žaliąjį (ekologinį) turizmą bei vietinį maistą. Planuojamos projekto priemonės prisidės prie sėkmingo Kaimo plėtros programos (toliau – KPP) įgyvendinimo, žinomumo ir gerosios praktikos pritaikymo, partnerysčių regionuose didinimo ir regionų įvaizdžio stiprinimo, konkurencingumo ir bendradarbiavimo kaime skatinimo, naujų turizmo produktų atsiradimo regionuose bei naujų dalyvių įtraukimo į kaimo plėtros procesus.

Projekto tikslas – didinant žaliojo (ekologinio) ir gastronominio turizmo paslaugų bei produktų kaimo vietovėse populiarumą, aktyvinti šių produktų ir paslaugų vystymąsi bei regionų plėtrą. Siekiant paskatinti ūkininkus, kaimo turizmo paslaugų teikėjus ir kaimo gyventojus aktyviau kurti ekologinio, gastronominio turizmo produktus ir paslaugas, planuojamos šios veiklos: 3 seminarų ciklas, 3 konferencijos, 2 renginiai „Atviras ūkis“ bei juos viešinantys seminarai, KPP viešinimo akcija.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2022 m. liepos 1 d., pabaiga – 2023 m. gruodžio 30 d.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 44 832,00 Eur dydžio parama su 90 proc. intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 38 107,20 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 724,80 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

Partneriai