Narystė Asociacijoje

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos teikiama nauda nariams

Lietuvos kaimo turizmo asociacija:

1) atstovauja Asociacijos narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose;

2) vykdo įvairias rinkodaros priemones:

    a) visos sodybos-nariai publikuojami www.atostogoskaime.lt puslapyje;

    b) dalyvauja ir skleidžia informaciją apie savo narius tarptautinėse parodose, kongresuose ir kt. renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.  Pastaraisiais metais LKTA dalyvavo Izraelio, Lietuvos, Airijos, Rusijos, Lenkijos, Graikijos, Rumunijos, Austrijos, Baltarusijos, Vokietijos tarptautinėse parodose bei kongresuose.

     c) leidžia LKTA sodybų katalogus, žemėlapius įvairiomis kalbomis skirtingomis temomis;

     d) dalyvauja įvairiose žiniasklaidos - radijo, televizijos, spaudos priemonėse (vienas iš projektų pavyzdžių - laidų ciklas Žinių radijuje "Atostogos kaime").

     e) organizuoja Lietuvos bei užsienio žurnalistų infoturus, po kurių vėliau publikuojami straipsniai, rodomos TV laidos.

3) vykdo lobistinę veiklą, kurios tikslas - kuo palankesni veiklą reglamentuojantys teisės aktai kaimo turizmo sodyboms;

4) teikia nariams konsultacijas ir vykdo narių šviečiamąją veiklą (rengia įvairius mokymus ir seminarus) rinkodaros, teisės, buhalterijos vedimo ir kt. klausimais;

5) organizuoja gerosios patirties keliones: 2012 į Slovėniją ir Rumuniją, 2014 m. - Austriją, 2015 m. – Kiprą; 2016 m. – Pietų Italiją; 2017 m. - Gruziją; 2018 m. - Ispaniją.

6) bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, kartu vykdo įvairius projektus;

7) analizuoja kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje, duomenis apibendrina ir pateikia galimas plėtros tendencijas.

 

Priėmimo į LKTA tvarka 2019 m.

 

2015 m. pakeitus Asociacijos įstatus, Asociacijos nariais gali būti ne tik apgyvendinimo paslaugų teikėjai, bet ir kiti turizmo paslaugų teikėjai kaime, pvz. edukacinių programų vykdytojai, amatininkai, ūkininkai, gidai, maitinimo paslaugų teikėjai ir t.t.

 

1. Teikiamas prašymas Asociacijos Tarybai.

Juridinis asmuo pateikia ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Asociacijos nariu. Narystė Asociacijoje neriboja atskirų jos narių veiklos, jei ši veikla nėra nukreipta prieš Asociaciją.

Prašymas stoti į LKTA ir nario duomenų anketa APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI (SODYBŲ)

Prašymas stoti į LKTA ir nario duomenų anketa KITŲ PASLAUGŲ TEIKĖJUI (NE SODYBŲ)

 Užpildytą, pasirašytą ir skenuotą prašymą siųsti adresu rinkodara@atostogoskaime.lt.

 

2. LKTA administracija siunčia būsimam nariui Stojamojo mokesčio pranešimą, sumokamas vienkartinis stojamasis mokestis.

2016 m. kovo 16 d. LKTA pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, protokolo Nr. VNS 16/2, apgyvendinimo paslaugų teikėjų stojamasis mokestis apskaičiuojamas pagal apgyvendinimo vietų skaičių, taikant 4 Eurų už kiekvieną apgyvendinimo vietą tarifą.

Remiantis 2015 m. rugsėjo 17 d. LKTA Tarybos sprendimu, protokolo Nr. T-15/05, turizmo kaime paslaugų teikėjų stojamasis mokestis lygus 50 Eurų.

 

3. Sumokėjus stojamąjį mokestį, vykdomas pirminis sodybos vertinimas klasifikacinės kategorijos nustatymui.

 

4. Sodybos vertinimo rezultatai pateikiami LKTA Tarybai, kuri tvirtina sodybos narystę bei klasifikacinę kategoriją. Apie klasifikacinės kategorijos kriterijus pagal gandrus skaityti čia.

Tapus LKTA nariu, aktyvuojamas sodybos ar turizmo kaime paslaugų teikėjo profilis svetainėje www.atostogoskaime.lt.

 

 

Asociacijos narių teisės

1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

2. rinkti ir būti renkamas į Asociacijos valdymo organus;

3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

5. dalyvauti, kuriant ir įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas,

6. teikti pasiūlymus, susijusius su Asociacijos veiklos tobulinimu;

7. naudoti Asociacijos ženklą (ženklus) simbolius Asociacijos Tarybos nustatyta tvarka;

8. ginčyti teisme valdymo organų sprendimus ar veiksmus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, šiems Įstatams ar Asociacijos tikslams;

9. kitas šiuose Įstatuose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises.

 

Asociacijos narių pareigos

1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų, aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

2. visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį įnašą (mokestį), nario mokesčius, kitus tikslinius mokėjimus.

LKTA nario mokestis apskaičiuojamas susumavus apgyvendinimo vietų ir gandrų mokesčių dalis:

  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2 Eur, o kiekvienas gandras - 25 Eur, kai nario mokestis sumokamas iki einamųjų metų balandžio 30d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2,2 Eur, o kiekvienas gandras - 27,50 Eur, kai nario mokestis sumokamas nuo einamųjų metų gegužės 1d. iki rugpjūčio 31 d.
  • Kiekviena apgyvendinimo vieta yra įvertinta 2,3 Eur, o kiekvienas gandras - 28,75 Eur, kai nario mokestis sumokamas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki einamųjų metų lapričio 30 d.

3. saugoti ir tinkamai naudoti jam patikėtą Asociacijos turtą ir lėšas;

4. išlaikyti gerą Asociacijos vardą, įvaizdį, laikytis profesinės ir verslo etikos;

5. palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

6. laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo arba Tarybos sprendimu yra pripažinti konfidencialiais;

7. raštu informuoti Asociaciją apie tai, kad baigėsi arba buvo nutraukti nario įgaliotojo asmens įgalinimai.

 

 

Iš Asociacijos išstojama parašius prašymą bei įvykdžius nario mokesčio įsipareigojimus. Pašalintam arba išstojusiam iš Asociacijos asmeniui nario mokestis ir kiti tiksliniai mokėjimai negrąžinami.


Specialūs pasiūlymai

Sodyba „Poilsis Vištytyje“

Vilkaviškio rajonas

„Klumpės malūnas“

Jurbarko rajonas

Paskutinė minutė

„Pas Šeštoką“

Molėtų rajonas

liko: 4 d. 23 val. 10 min.

Sodyba „Vilaitė“

Prienų rajonas

liko: 6 d. 23 val. 10 min.